Darmowa dostawa na terenie Polski od 99 zł!

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Ważny od 01.09.2022
§1 WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa zasady dostępu i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego pod adresem www.slaviacosmetics.com. Jest on regulaminem w myśl art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr. 144, poz. 1204 z późn. zm) i stworzony został zgodnie z obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

§2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca — SLAVIA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gen. Bora- Komorowskiego 24, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000945062, o numerze NIP 5842812669 oraz numerze Regon 520905572
  e-mail: office@slaviacosmetics.com
 2. Sklep – informację o produktach oferowanych do Sprzedaży.
 3. Konto:
  1. Konto — konto związane z osobą Klienta, umożliwiające korzystanie z możliwości Sklepu. Dostęp do niego możliwy jest wyłącznie po uprzedniej rejestracji polegającej na podaniu Loginu, hasła i szczegółowo określonych danych kontaktowych.
  2. Login — adres e-mail podany przez Klient podczas zakładania konta
  3. Profil — strona Klienta zawierająca dane kontaktowe oraz informację o zakupionych produktach.
 4. Regulamin — przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
 5. Klient — osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność bądź ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Sklep.
§3 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy pod adresem www.slaviacosmetics.com
 2. Niezbędnym dla korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
 3. Opakowania produktów przedstawione przez Sprzedawcę na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.
 4. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie www.slaviacosmetics.com są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania oraz używania w celach handlowych.
 5. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością Sklepu.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia starań aby dokłada, aby publikowane dane, opisy i informacje były wolne od uchybień lub błędów.
 7. Wszystkie ceny produktów są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
 8. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
§4 LOGOWANIE – ZAŁOŻENIE KONTA
 1. Klient ma możliwość założenie konta w serwisie bądź dokonania zakupu jako gość. W przypadku założenia konta, rejestracja odbywa się poprzez:
  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego opublikowanego na stronie sklepu, pod adresem: www.slaviacosmetics.com poprzez podanie
 • – Imienia i nazwiska;
 • – adresu e-mail
 • – hasła do konta
 • – zatwierdzenie postanowień niniejszego Regulaminu
 • – zatwierdzenie postanowień Polityki Prywatności oraz Klauzuli Informacyjnej.
  1. potwierdzenie rejestracji mailowo wobec Sprzedawcy.
 1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Klient nie jest uprawniony do umieszczania w serwisie danych osobowych osoby trzeciej bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.
 3. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania ze Sklepu,
  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sprzedawcę, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dla realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1,
  5. wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym wiadomości od Sprzedawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, które nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. Opcjonalnie Klient uprawniony jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów marketingowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1.
 5. W przypadku braku przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 10 i 11 powyżej, Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia konta bądź odmowy jego rejestracji.
§5 DANE OSOBOWE KLIENTÓW
 1. W ramach rejestracji Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę.
 2. Administratorem danych jest Sprzedawca.
 3. Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe i inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym do zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy z Klientem oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług
 4. Klient zgadza się, że jego dane osobowe mogą zostać przekazane do przetwarzania danych do innego kraju UE lub spoza UE w celu zapewnienia prawidłowego zawarcia, wykonania i zmiany umowy. Jeżeli dane Klienta zostaną przekierowane do kraju trzeciego, Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków w celu zapewnienia ochrony danych Klienta przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1
 5. Klient w każdej chwili ma prawo sprawdzić, jak przetwarzane są jego dane i prosić o usunięcie ich z plików Sklepu, usuwając je ze swojego profilu, chyba że przepisy Sprzedawcy przewidują zatrzymanie danych.
 6. Jeżeli Sprzedawca ma uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności danych Klienta podanych w formularzu rejestracyjnym, Sprzedawca może:
  1. Prosić Klienta o niezwłoczne usunięcie lub poprawę danych budzących wątpliwość,
  2. Zablokować konto Klienta bez wcześniejszego powiadomienia i zatrzymać je zablokowanym do momentu, kiedy Klient nie przedstawi dowodu na prawdziwość podanych danych.
 7. Klient ma prawo zgłaszać zastrzeżenia dotyczące przetwarzania jego danych w celach marketingowych.
 8. Szczegółowy zakres przetwarzania danych przez Administratora reguluje Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
§6 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę www.slaviacosmetics.com przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest do potwierdzenia, że złożone przez niego zamówienie wiąże się z: „obowiązkiem zapłaty”.
 3. Po złożeniu zamówienia oraz jego potwierdzeniu Klient, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia, szczegółach zamówienia, w tym cenę łączną oraz jego numerem.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar dostępny jest w magazynie. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 5. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 8. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia swoich danych osobowych zgodnych z prawdą: imię, nazwisko, numeru telefonu, adresu zamieszkania albo adresu pod który mają zostać wysłane produkty, jeżeli adres ten jest inny od adresu zamieszkania.
 9. W przypadku prowadzenia przez Klienta działalności gospodarczej, Klient dodatkowo uprawniony jest do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, które to dane obejmują firmę przedsiębiorcy oraz NIP przedsiębiorstwa.
 10. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie stanowią podstawy reklamacji.
 11. Składając zamówienie Klient zgadza się na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez podmiot świadczący usługi pocztowe oraz kurierskie w celu doręczenia przesyłki.
 12. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionych produktów bez wad.
 13. Klient w każdym czasie uprawniony jest do likwidacji Konta, co będzie wiązało się z usunięciem wszystkich danych powiązanych z Kontem, w tym danych osobowych.
§7 ZWROT TOWARU
 1. Klient uprawniony jest do odstąpienia od zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać skierowane bezpośrednio na adres korespondencyjny Sprzedawcy. Klient uprawniony jest do wykorzystania formularza odstąpienia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu i dostępnego w zakładce REKLAMACJE/ZWROTY lub skierować własne jednoznaczne oświadczenie od odstąpieniu od umowy.
 3. Termin do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej uznaje się za zachowany jeżeli w terminie 14 dni od dnia odebrania rzeczy nada on oświadczenie o odstąpieniu u operatora publicznego lub innego podmiotu świadczącego usługi pocztowe bądź kurierskie.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient zobowiązany jest do odesłania towaru na adres Sprzedawcy. Sprzedawca nie odbiera rzeczy od Klientów.
 5. Wraz z towarem Klient powinien odesłać dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania przelewu (imię, nazwisko, adres, numer zamówienia oraz numer konta, na jakie ma zostać dokonany zwrot)
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zwracanego towaru widniejącej na dowodzie zakupu.
 7. Kwota uiszczona z tytułu zakupu produktów oraz transportu zostanie zwrócone w terminie 14 dni roboczych, licząc od daty otrzymania towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, a w przypadku płatności on-line, o której mowa w §9 ust. 6 i 7 przelewem na rachunki bankowe lub karty płatnicze, z których pochodziły dyspozycje płatności. Zwracane koszty przesyłki, będą w wysokości najniższego kosztu przesyłki dostępnego w sklepie.
 8. Klientom nie przysługuje prawo do wymiany zakupionego towaru, który jest zgodny z umową.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli dokonano sprzedaży rzeczy dostarczanej w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
§8 KOSZT WYSYŁKI
 1. Koszty wysyłki towaru pokrywa Klient zgodnie z cennikiem.
 2. Darmowa dostawa obowiązuje od określonej w cenniku przez Sprzedawcę kwoty.
 3. Koszt wysyłki podawany jest z chwilą wyboru sposobu dostarczania przed potwierdzeniem zakupu.
 4. Sklep realizuje zamówienia na terytorium każdego państwa Unii Europejskiej.
 5. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem usługi Paczkomat InPost 24/7 (InPost sp. z o.o) lub firmy kurierskiej.
 6. Maksymalny czas realizacji  zamówienia na terenie Polski wynosi 5 dni roboczych.
 7. Zamówione towary są wysyłane wyłącznie w dni robocze.
 8. W sytuacji gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, Klient uprawniony jest do odmowy przyjęcia towaru i w obecności kuriera do sporządzenia protokołu zgłoszenia szkody.
 9. W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego poniesionym kosztem zwrotu przesyłki do magazynu Sprzedawcy. Koszt zwrotu wynosi kwotę kosztu wybranej przez Kupującego wysyłki. 
§9 PŁATNOŚCI
 1. Klienci dokonujący zakupów w sklepie www.slaviacosmetics.com wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
 2. Standardowo wystawiany jest paragon, który jest dowodem zakupu. Na życzenie klienta wystawiamy również faktury VAT. Konieczność wystawienia faktury Klient zobowiązany jest zgłosić przy składaniu zamówienia.
 3. Klient jest zobowiązany w momencie dostawy sprawdzić, czy dowód zakupu jest dołączony do przesyłki.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  1. kartą płatniczą
  2. przelewem bankowym
  3. płatności online
 5. Klient jest zobowiązany uiścić płatność w niezwłocznie po złożeniu zamówienia. W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie usunięte bez uprzedniego informowania Klienta.
 6. Płatności online obsługiwane są przez Przelewy 24 (PayPro S.A.)
 7. System płatności online umożliwia regulowanie należności za dokonane zakupy w Sklepie:
  1. kartą płatniczą
  2. e-przelewami
§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Klientów.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Klientów z funkcji Sklepu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.
 3. Sprzedawca nie dokonuje bieżącej weryfikacji prawdziwości i zgodności z prawem oraz Regulaminów treści przesyłanych przez Klientów informacji w formularzu rejestrowym. Nie odpowiada za ich treści oraz prawdziwość.
§ 11 PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Regulamin jest dostępny na stronie www.slaviacosmetics.com w zakładce REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego w chwili składania zamówienia.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Klienta.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 6. Klientów obowiązuje zaakceptowana przez nich Polityka Prywatności, której treść opublikowany jest na stronie www.slaviacosmetics.com w zakładce Polityka Prywatności.

Zapisz się do newslettera i pobierz darmowego ebooka

10 sposobów na pielęgnację skóry po 30-stce