DARMOWA DOSTAWA NA TERENIE POLSKI OD 99 PLN!

REGULAMIN KONKURSU: 5 tys. obserwatorów Slavia Cosmetics na Instagramie

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Slavia Cosmetics (dalej: Organizator)
 2. Konkurs jest niezależny i nie jest sponsorowany, popierany, zarządzany przez Instagram, ani związany z nim w żaden sposób.
 3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich użytkowników Instagrama, którzy spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie.

§2 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnik musi być obserwatorem konta Slavia Cosmetics na Instagramie.
 2. Uczestnik musi udostępnić, zapisać i polajkować post konkursowy.
 3. Uczestnik musi oznaczyć pod postem konkursowym trzech znajomych.
 4. Uczestnik musi odpowiedzieć na pytanie konkursowe (,,W jaki niestandardowy sposób można wykorzystać nasze serum olejowe?”) poprzez link udostępniony na relacji profilu Slavia Cosmetics, który przekierowuje na stronę Organizatora.
 5. Podczas składania odpowiedzi na stronie uczestnik jest zobowiązany do podania swojego adresu e-mail.
 6. Adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie w celach związanych z konkursem.
 7. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.

§3 Czas trwania konkursu

 1. Konkurs trwa od 19.10.2023 r. do 31.10.2023 r.
 2. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni dnia 02.11.2023 r. na profilu Slavia Cosmetics na Instagramie oraz zostaną powiadomieni drogą mailową.

§4 Wybór zwycięzców

 1. Zwycięzcy zostaną wybrani spośród wszystkich uczestników, którzy spełnili wszystkie warunki konkursu.
 2. Komisja konkursowa wybierze trzy odpowiedzi, które uzna za najciekawsze.
 3. Wyboru dokona komisja konkursowa w składzie przedstawicieli Organizatora.
 4. Wybór będzie oparty na kreatywności odpowiedzi na pytanie konkursowe.

§5 Nagrody

 1. W konkursie przewidziane są trzy nagrody główne. Każda z nich to Peptydowy krem do twarzy na noc od marki Slavia Cosmetics.
 2. Nagrody zostaną przyznane trzem osobom, których odpowiedzi na pytanie konkursowe zostaną uznane za najciekawsze.
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne produkty lub ekwiwalent pieniężny.
 4. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

§6 Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs z okazji 5 tys. obserwatorów na Instagramie” na adres e-mail info@slaviacosmetics.com związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne niezależne od niego, w tym za problemy związane z działaniem Instagrama, dostawcami usług internetowych uczestników oraz za straty wynikające z nieprawidłowego działania poczty, czy innych firm kurierskich.

§8 Ochrona danych osobowych i zgody

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w konkursu.
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z konkursem.

§9 Kontakt

 1. Wszelkie pytania oraz informacje związane z konkursem można kierować na adres e-mail: info@slaviacosmetics.com.

§10 Odpowiedzialność za treść odpowiedzi

 1. Odpowiedzi uczestników nie mogą naruszać praw autorskich, być obraźliwe, wulgarne, ani propagować nienawiści. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia odpowiedzi, które nie spełniają tych kryteriów.

§11 Decyzje organizatora

 1. Decyzje Organizatora odnośnie wyboru zwycięzców są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy muszą przestrzegać zasad Instagrama.
 2. W przypadku naruszenia regulaminu przez uczestnika, Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z konkursu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.