Darmowa dostawa na terenie Polski od 99 zł!

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera bardziej szczegółowe informacje, o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Zawiera ona informacje dotyczące wszystkich celów, w których zbieramy te dane. Skonkretyzowane informacje – dotyczące Państwa przypadku są wyświetlane przy udzielaniu nam danych osobowych i wymagają Państwa akceptacji.

§ I. Postanowienia ogólne

Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

Administrator – SLAVIA GROUP Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-377), przy ul. gen. Bora-Komorowskiego 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000945062 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.

Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego prowadzonego przez Administratora;

Newsletter – usługa polegająca wysyłce przez Administratora materiałów marketingowych na adres e-mail podany przez Klienta lub osobę niebędącą Klientem, po uprzednim udzieleniu przez nią zgody na przetwarzanie danych osobowych i jego otrzymywanie;

Polityka Prywatności – niniejsza Polityka Prywatności;

RODO – przepisy rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dziennik Urzędowy UE L 119 z dnia 4 maja 2016;

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.slaviacosmetics.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, prowadzony przez Administratora;

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep internetowy lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Sklepie internetowym, także nie będąca Klientem;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

§ II. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Zakres i cel zbieranych danych

Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu Internetowego, zbierane są także automatycznie podczas jego używania, w celu:

 1. rejestracji konta w Sklepie Internetowym;
 2. zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Sklepie Internetowym, w szczególności składania i realizacji Zamówienia/Rezerwacji;
 3. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz zapewnienia jego bezpieczeństwa, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
 4. wypełniania zobowiązań Administratora, w szczególności reklamacyjnych dotyczących umów zawartych w Sklepie Internetowym lub za jego pośrednictwem;
 5. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Administratora na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;

W tym celu w przypadku:

 1. Rejestracji w Sklepie Internetowym – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – imię, nazwisko, adres e- mail, hasło, adres IP, pliki cookies
 2. zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności składania i realizacji Zamówienia – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia, adres IP, pliki cookies lub inne dane podane przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym lub w trakcie kontaktu z Klientem;
 3. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego – utrzymania odpowiednich standardów bezpieczeństwa, w tym ujawniania działań niepożądanych, nadużyć przetwarzane są Dane Osobowe określone podpunkcie b) powyżej poprzez tworzenie raportów, statystyk, analiz;
 4. wypełniania prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, w szczególności reklamacyjnych przetwarzane są następujące Dane Osobowe –imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies, nr rachunku bankowego;
 5. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Administratora na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera – przetwarzane są następujące Dane Osobowe:, e-mail

Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Administratora (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane socjogeograficzne (np. wiek, miejsce zamieszkania), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.

 1. Przekazywanie danych innym podmiotom

Dane Osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, celem realizacji umowy, ciążących na Administratorze obowiązków prawnych oraz ustaleniu, dochodzeniu bądź obrony przed roszczeniami. Podmiotami którym możemy przekazać Państwa dane osobowe są więc biura rachunkowe, kancelarie prawne, operatorzy płatności on-line, firmy kurierskie, firmy świadczące usługi IT oraz instytucje posiadające uprawnienia do ich żądania wynikające z przepisów prawa. Państwa dane osobowe są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób niepowołanych poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur bezpieczeństwa.

Podmioty, którym Dane Osobowe zostaną ewentualnie przekazane są weryfikowane pod kątem posiadanych zabezpieczeń. Współpracujemy tylko z podmiotami gwarantującymi odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzania Państwa Danych Osobowych.

Dane Osobowe nie są przekazywane poza Unię Europejską.

§ III. Podstawy prawne przetwarzania

Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie:

 1. dobrowolnej i wyraźnej zgody osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. niezbędność do wykonania umów zawieranych w Sklepie Internetowym lub za jego pośrednictwem, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością Sklepu Internetowego, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zrealizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych, odpowiednio dla jednego lub większej ich ilości celów.

§ IV. Okresy przetwarzania

W zależności od celu przetwarzania Danych Osobowych okresy są zróżnicowane. Administrator ma obowiązek przechowywać Dane Osobowe nie tylko na podstawie i w zgodzie z RODO, ale także na podstawie innych aktów prawnych np. dotyczących rachunkowości.

Dane Osobowe, które Administrator przetwarza na podstawie:

 1. realizacji umowy (sprzedaży), przetwarzane będą:
  1. 5 lat od licząc od końca roku kalendarzowego, w którym złożone zostało zamówienie, w przypadku, w którym zamówienia dokonuje przedsiębiorca;
  2. 3 lata od licząc od końca roku kalendarzowego, w którym złożone zostało zamówienie, w przypadku, w którym zamówienia dokonuje osoba fizyczna;
 2. realizacji umowy (dot. Ambasadorek), przetwarzane będą do czasu rozwiązania umowy i przez kolejne 5 lat od licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została rozwiązana.
 3. zgody, przetwarzane będą do momentu wycofania zgody;
 4. zgody (na rejestrację konta w Sklepie Internetowym), przetwarzane będą do momentu wycofania zgody, chyba, że wykryjemy, iż nie korzystacie z serwisu przez co najmniej 3 lata.
 5. podjęcia działań na Państwa żądanie, przetwarzane będą do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Po upływie wskazanych powyżej okresów dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

§ V. Prawa osoby, której Dane Osobowe dotyczą

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych.

 

W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie dobrowolnej zgody przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Realizacja wskazanych uprawnień może być jednak ograniczona, w sytuacji, w której przepisy prawa nakazują nam dalsze przetwarzanie Danych Osobowych.

 

W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres office@slaviacosmetics.com, lub pocztą tradycyjną na adres Administratora.

§ VI. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące i łączące się z przetwarzaniem Danych Osobowych, w tym RODO.

 

Zapisz się do newslettera i pobierz darmowego ebooka

10 sposobów na pielęgnację skóry po 30-stce